Forstå de tre scenarier for omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade

Klosterplads og Frederiksgade
6. december 2018 - Eva Kristina Mi...

Forstå de tre scenarier for omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade

Klosterplads og Frederiksgade skal forandres, så byen og havnen bliver bundet bedre sammen. Formålet er at gøre det lettere at færdes på tværs af byen, og at skabe gode byrum, hvor det er muligt at opholde sig.

Beslutningen om at forandre denne helt centrale del af Svendborg er truffet af byrådet i forbindelse med vedtagelsen af “Områdefornyelsesprogram 2016-2020”. Områdefornyelsen er et forsøg på at afprøve nye samarbejdsform, og derfor er OmrådeForum oprettet. OmrådeForum er et beslutningsdygtigt organ med repræsentanter fra byrådet, kommunens administration, grundejere, borgere og interessenter.

Helt konkret betyder det, at mens byrådet har besluttet, AT området skal forandres - så bliver det op til OmrådeForum at beslutte, HVORDAN området skal forandres.

Arkitektfirmaet WERK har fået til opgave at udarbejde tre scenarier, som på helt overordnet plan beskriver, hvordan en forandring kan se ud. Nu er det op til OmrådeForum at vurdere de tre scenarier og hvilket der skal arbejdes videre med.Scenariet angiver en retning for det videre arbejde henimod en mere konkret udformning der munder ud i et såkaldt dispositionsforslag. Dispositionsforslaget forventes behandlet på OmrådeForums møde i februar 2019.

Så hvornår kommer gravemaskinerne, og hvornår er det forandrede byrum klar til at blive taget i brug? Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i slutningen af 2019. Hele projektet forventes færdigt inden 2021.

OmrådeForum har bedt byrumsarkitekterne Werk Arkitekter om at udarbejde de tre scenarier med visse “benspænd”, som altså skal være gældende for alle tre scenarier:

  • Fodgængere skal have bedre forhold
  • Cyklister skal have mere sikre forhold
  • Biler, busser og taxa’er skal fortsat være velkomne på Klosterplads
  • Trappen på terrassen ved Klosterplads skal genetableres​​​​​​

De tre scenarier fastholder altså Klosterplads med en vej, som kan bære den eksisterende trafik. Både i Frederiksgade og på Klosterplads reduceres vej-arealerne dog til fordel for cyklister og fodgængere, arealer hvor man kan opholde sig og flere grønne elementer; primært træer.

I alle tre scenarier trækkes vejbanen på Klosterplads sydpå. Det betyder, at arealet foran Sydbank indskrænkes til fordel for vejbane. Til gengæld udvides området på hjørnet af stationsbygningen, så både bilister og fodgængere får bedre udsyn, og det bliver nemmere at gennemskue, hvordan man krydser Klosterplads.

Derudover vil der i forbindelse med omdannelsen blive mindre plads til parkering. I dag er der i området 100 offentlige p-pladser og syv private. De tre scenarier sløjfer henholdsvis 21, 25 og 33 korttidsp-pladser.

Trappe-elementet er ens i alle tre scenarier, og den tjener flere formål. For det første skal trappen tydeligt vise vej op til byen og skabe sammenhæng på tværs af Klosterplads. Derudover indeholder trappen nogle bredere plateauer, hvor det er muligt at opholde sig. 

I alle scenarierne er ny belægning markeret med gråt, og hvor den grå markering krydser vejsporet er det udtryk for et såkaldt shared space hvor al trafik har adgang - men hvor de bløde trafikanter er prioriteret. Shared space kan også være opdelt vha. markeringer hvor det er nødvendigt, fx ved p-pladser. ​​​Se scenarierne samlet her:  

Scenarie A:

Scenarie A er det scenarie, arkitekten anbefaler.

Vejen på Klosterplads indsnævres til to spor, og der er taxaspor og holdeplads langs stationsbygningen.

Frederiksgade ensrettes i retning fra Jessens Mole mod byen, og den omdannes til en sivegade, hvor biler må sive stille og roligt igennem, og hvor der er god plads til fodgængere. Lidt ligesom Brogade er i dag.  

Antallet af parkeringspladser reduceres med 25.

Scenarie B:

Scenarie B er det scenarie, hvor trafikken nedtones mest muligt.

Både på Klosterplads og Frederiksgade bliver vejen nedprioriteret visuelt. Vejen bliver markeret med en belægning, der minder mere om gågade end om regulær vej. Biler skal snige sig igennem på byrummets præmisser.

Frederiksgade bliver sivegade og ensrettes i retning mod byen.

Antallet af parkeringspladser reduceres med 33.  

Scenarie C:

Scenarie C er det scenarie, der beskriver den hårdeste opdeling mellem vej og byrum. På sin vis kan man sige, at det er det scenarie, der minder mest om den nuværende situation.

På Klosterplads og Frederiksgade fastholdes vejen med asfalt. To steder på Klosterplads bliver der etableret en belægning på vejen, hvor fodgængere kan gå over, og hvor biler skal op over et bump.

Vejen på Klosterplads indsnævres, men det bliver ved med at være en vej med fortove. Byrum etableres primært i “kanterne”, så trafik og parkering hindres mindst muligt.

Frederiksgade ensrettes.

Antallet af parkeringspladser reduceres med 21.

Se scenarierne samlet her: