Bylivspuljer til aktiviteter og grønne oaser

Områdefornyelsens fysiske afgrænsning
Områdefornyelsens fysiske afgrænsning

Bylivspuljer til aktiviteter og grønne oaser

Bylivspuljerne er en del af Liv i min By hvor du uden alt for stort besvær kan søge penge til en god ide der gavner byens liv.

Står du med en god idé – en aktivitet, der kan skabe liv, dialog, fornyelse i Svendborg? Så søg midler i Områdefornyelsens Bylivspulje til aktiviteter der støtter gode idéer og aktiviteter.

Området fra Møllergade ned til vandet er et tæt bebygget område uden så mange grønne åndehuller. Det vil vi gerne lave om på. Med Den grønne bylivspulje ønsker vi at sætte fokus på et grønt, spiseligt og klimatilpasset kvarter med små grønne oaser, der beriger området, hvor mange mennesker passerer hver dag.

Hvem kan søge?
Enhver borger, gruppe, forening, organisation eller netværk kan søge støtte til aktiviteter og installationer.

Bylivspuljen til aktiviteter

Bylivspuljen er på 100.000 kr. årligt frem til 2020 og støtter både større og mindre aktiviteter.

Den Lille Bylivspulje

Her kan du søge maksimalt 10.000 kr. Indtil videre har vi har bl.a. støttet Svendborg Sound Festival, foto-orienteringsløb ved Svendborg Orienteringløbsklub og marathonsang i Ribers Gård ved Vejstrup Valgmenighed. 

Den store Bylivspulje

Her skal du søge 45.000 kr. Vi har senest støttet Det Store Gæstebud, en for-festival til Kulinarisk Sydfyn og Fortællinger om Havet, der er et tvær-kunstnerisk projekt organiseret af Sydfyns Kulturforening. Se billeder fra aktiviteterne her. Kontakt os, hvis du overvejer at søge denne pulje.

Hvad kan støttes ?
Som udgangspunkt skal aktiviteterne foregå i overgangszonen, som du kan se på kortet øverst og på linket her, og være offentligt tilgængelig. Desuden ønsker Områdefornyelsen at støtte idéer, der:

 • Skaber liv i bymidten
 • Skaber steder og mødesteder
 • Er nytænkende, originale og inspirerende
 • Er nye tilbud til beboere eller brugere i området
 • Forskønner bymidten
 • Samarbejder med lokale grupper, foreninger, institutioner, aktører
 • Som er målrettet beboere, brugere og turister i bymidten
 • Ikke har musik som sin primære aktivitet

For den store bylivspulje vil vi yderligere gerne prioritere aktiviteter der: 

 • Foregår vinter, efterår eller forår
 • Er nyskabende og original; det vil for eksempel sige at den ikke er afholdt før.
 • Har kommercielle medspillere

Hvad kan ikke støttes?

 • Varige driftsudgifter
 • Lønudgifter i kommunale institutioner eller institutioner, der kan sammenlignes hermed
 • Projekter eller arrangementer, der allerede har fundet sted
 • Arrangementer der tager entré 
 • kommercielle aktiviteter
Den grønne bylivspulje

Puljen er på 270.000 kr. og uddeles til et passende antal projekter frem til og med 2020.

Krav til installationerne:

 • Som udgangspunkt skal installationen ligge i overgangszonen, som du kan se på kortet øverst og på linket her,
 • Projektet skal overordnet bidrage til et grønnere bymiljø i Svendborgs bymidte.
 • Projekterne skal indeholde elementer af grønne planter, blomster etc. og generelt være grønne.
 • Der skal være offentlig adgang til projektet.

Hvad kan støttes:

 • Puljen støtter fysiske, permanente og midlertidige projekter i byens rum.
 • Puljen støtter længerevarende forløb og mindre enkeltstående events, der knytter sig til installationen. (fx. samarbejder mellem skoler og borgere)
 • Enkeltstående events skal være koblet til bagvedliggende projekter eller processer.

Hvad kan ikke støttes:

 • Projekter og der allerede har fundet sted.
 • Efterfølgende drift og vedligehold. Ved ansøgning skal der angives hvordan installationen forventes vedligeholdt og hvem der er ansvarlig.
 • Butikker og virksomheder kan ikke søge støtte. 

 

Andre måder til en grøn by....LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

Mange steder i byen består kloaksystemet af én fællesledning, som fører både regn- og spildevand.. Pga. af de store mængder regn vi oplever i dag er de gamle fællesledninger i byen typisk alt for små til at kunne rumme regnen – særligt i fremtiden. Ved at frakoble regnvandet og lave regnbede, eller andre grønne installationer, lettes trykket på de gamle ledninger. Se lidt inspiration her. I Svendborg Kommune kan man opnå en betragtelig refusion fra Vand og Affald, hvis man afkobler sit regnvand fra fællesledningen. 

Se mere om regler og muligheder på Vand og Affalds hjemmeside: http://www.vandogaffald.dk/spildevand/lar-lokal-afledning-af-regnvand
 

Ansøgninger, økonomi og kommunikation

Hvordan ansøger jeg? 

Start med at overveje om dit projekt opfylder formål og kriterier, og tag gerne kontakt til Liv i min By, til en indledende snak og afklaring ift. ansøgningen. Du kommer til ansøgningformularen ved at klikke på Puljeansøgning  - Link til ansøgningsskema til højre og øverst på denne side.Husk at vedlægge budget og gerne inspirations- eller reference fotos. For Den grønne bylivspulje vil det ofte være relevant med et konkret tilbud fra håndværker, samt skitser så vi kan danne os en klar idé om projektets udseende.  

Hvornår får jeg svar?

Projektledelsen for Liv i min By forelægger løbende ansøgningerne til OmrådeForum der tager stilling til de enkelte ansøgninger. Der kan altså løbende søges midler, så der er ingen skarp frist, du skal holde dig indenfor. Svartiden afhænger af beløbets størrelse og projektets karakter og vi kontakter dig ved modtagelse af ansøgning.

OBS: For alle ansøgninger gælder det at ansøger selv skal sørge for at indhente nødvendige tilladelser, for at projektet kan gennemføres. Eksempelvis fra Svendborg Kommunes vejafdeling. Områdefornyelsen er behjælpelig med at guide videre.

Penge og budget.

Tilkendte beløb udbetales som hovedregel, når projektet er gennemført og regnskab med udgiftsbilag og kvitteringer er afleveret og godkendt af Liv i min By. Projekter skal som udgangspunkt afvikles inden for to måneder efter tilsagn om støtte.

Til ansøgningen skal der vedlægges et budgetoverslag der viser hvordan udgifterne fordeler sig og evt. andre bidrag til projektet.

Ved større beløb kan følgende udbetalingsmetode benyttes: Der udbetales op til 50% af det bevilgede beløb inden gennemførelsen af projektet, og de resterende min. 50% udbetales efter modtagelse og godkendelse af dokumentation og projektregnskab med tilhørende udgiftsbilag. Ved forudbetaling er modtageren personligt ansvarlig for pengene, indtil et endeligt regnskab er modtaget og godkendt af Liv i min By.

Kommunikation og dokumentation

Arrangementer og projekter vil blive omtalt på Liv i min By's Facebook, hjemmeside mm og ansøger må forvente at stille sig til rådighed ift. interview, billede el. lign.Derudover er der forventning om at:

 • Projekter/arrangementer omtales bredt, fortælles om i kvarteret, eller publiceres via egen Facebook eller lign.
 • Projektet skal omtale Områdefornyelsen; Liv i min By og Svendborg Kommune
 • Områdefornyelsens- og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens logoer skal anvendes ved tryksager og brug i billedmedie.
 • Godkendte projekter skal under opførelse/aktivitet og afslutning dokumenteres ved billeder eller lign.